Farby

Metallic Triton Blue (YSF)
Glass Sparkle Black / Metallic Triton Blue (KEL)
Pearl Glacier White (YWW)
Metallic Mat Black No.2 (YKV)