Suzuki scross

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prostredníctvom webovej aplikácie v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“), udeľujete ako dotknutá osoba spoločnosti MSC Suzuki Slovensko, o. z., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a bydlisko (ďalej len Osobné údaje) Účel zberu dát: reklama, marketing, štatistiky a odosielanie newslettera.

MSC Suzuki Slovensko, o. z. ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“) vyhlasuje, že:

Účelom spracúvania Osobných údajov sú marketingové činnosti, najmä poskytnúť Vám komplexné informácie o produktoch a službách Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ predkladá prostredníctvom zasielania informácií, ponúk, ponúk účasti na marketingových súťažiach, výskumoch a anketách, a to i elektronickými prostriedkami (najmä telefonicky, e-mailom, prostredníctvom SMS a MMS správ).Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.