Právne informácie

OCHRANNÉ ZNÁMKY
Všetky obchodné značky, logá, obrázky, znaky, označenia služieb ako aj všetky ostatné grafické a textové zobrazenia a vyjadrenia použité na našich webových stránkach sú predmetom ochrany práv duševného vlastníctva.

AUTORSKÉ PRÁVA, DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Všetky informácie publikované na webových stránkach spoločnosti MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. (textový a obrazový materiál, hudba, grafika, animácie, videá atď.) ako aj ich usporiadanie sú predmetom ochrany v rámci autorských práv. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. sa nesmú žiadnym spôsobom používať, a to najmä, nie však výlučne, sťahovať, ukladať, rozmnožovať, upravovať ani akokoľvek šíriť, napr. kopírovaním, rozposielaním, odovzdávaním ďalej, prevádzaním ani používaním na akýkoľvek účel.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Ceny, detaily, ilustrácie, ako aj akékoľvek iné informácie, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach spoločnosti MSC – SUZUKI Slovensko, o.z., nemajú záväzný charakter, ale sú len orientačnými a propagačnými. Zostavovaniu svojich webových stránok síce spoločnosť MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. venovala veľkú pozornosť, neposkytuje však žiadnu záruku za správnosť údajov a informácií, ktoré sa na jej stránkach nachádzajú. Spoločnosť MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vznikli, či už priamo alebo nepriamo, na základe používania týchto webových stránok alebo akýchkoľvek informácií z nich.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY
Webové stránky spoločnosti MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. nenesie zodpovednosť za dodržiavanie predpisov o ochrane autorských práv alebo údajov na týchto webových stránkach a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Tretie strany môžu zriadiť odkaz na webové stránky spoločnosti MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany spoločnosti MSC – SUZUKI Slovensko, o.z..

DÔVERNOSŤ ÚDAJOV
Pre spoločnosť MSC – SUZUKI Slovensko, o.z.  je ochrana Vášho súkromia a bezpečnosť Vašich osobných údajov na prvom mieste. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Osobnými údajmi sú napr. Vaše meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Pri všetkých údajoch zhromaždených počas Vašej návštevy webových stránok spoločnosti MSC – SUZUKI Slovensko, o.z.  dodržiavame platné predpisy o ochrane osobných údajov a podľa toho s nimi aj nakladáme ako s prísne dôverným materiálom. Spoločnosť MSC – SUZUKI Slovensko, o.z.  tieto údaje zhromažďuje a štatisticky ich vyhodnocuje, aby mohla určiť atraktívnosť svojich stránok a aby mohla neustále zlepšovať ponúkaný obsah. Vaše osobné údaje sa zhromažďujú prostredníctvom webových stránok spoločnosti MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. a využívajú sa na to, aby ste mali k dispozícii služby súvisiace s príslušnou ponukou (informačný bulletin - objednávanie, objednanie na testovaciu jazdu). Na našich webových stránkach je možné zadávať osobné údaje v príslušnom rozsahu (ktorý závisí od situácie, napr. meno, telefónne číslo, e-mailová adresa), pričom ich uvedenie je dobrovoľné. V takomto prípade vyžadujeme osobné údaje potrebné pre príslušnú službu. Tieto údaje sa použijú na realizáciu služby ako aj na účely reklamy resp. prieskumu trhu, to však iba za predpokladu, že to zákon umožňuje a že s tým v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasíte. Osobné údaje zaznamenané na webových stránkach spoločnosti MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. sa následne uložia, spracujú a využijú na účely zasielania informácií o výrobkoch a poskytovania ponúk, služieb a s Vaším súhlasom ich môžeme posunúť ďalej spoločnostiam skupiny SUZUKI a predajcom spoločnosti SUZUKI. Tento súhlas môžete s následnou účinnosťou kedykoľvek odvolať formou poštovej alebo e-mailovej správy adresovanej spoločnosti MSC – SUZUKI Slovensko, o.z., Westend Tower, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava (suzukiatsuzuki.sk). Webové stránky www.suzuki.sk môžete navštíviť aj bez zadania osobných údajov. Spoločnosť MSC – SUZUKI Slovensko, o.z., vykoná príslušné opatrenia, aby zaručila bezpečnosť Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme starostlivo chrániť pred stratou, zničením, sfalšovaním, náhodnou či úmyselnou manipuláciou a neoprávneným prístupom. Vaše osobné údaje nebudeme predávať a nebudeme s nimi žiadnym iným spôsobom obchodovať. Kedykoľvek nás môžete požiadať o zablokovanie alebo vymazanie Vašich osobných údajov. V súlade s aktuálnymi zákonmi o ochrane osobných údajov vykonávame s Vašim dovolením zber, ukladanie a analýzu údajov počas Vašej návštevy našich webových stránok štandardne anonymne. Napríklad pri Vašej návšteve našich webových stránok sa uloží dátum a trvanie Vašej návštevy, názov vášho poskytovateľa internetových služieb a webové stránky, z ktorých ste sa na naše stránky dostali. Tieto informácie sa uložia oddelene od Vašich osobných údajov a využijú sa výhradne na štatistické účely, aby sme mohli určiť atraktívnosť webových stránok a aby sme mohli neustále zlepšovať ponúkaný obsah. Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám na komerčné ani nekomerčné účely.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. si Vás dovoľuje upozorniť, že označením políčka „súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. „pri vypĺňaní webových formulárov na stránkach spoločnosti MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. udeľujete tejto spoločnosti na dobu neurčitú súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré ste spoločnosti poskytli alebo umožnili získať, v zmysle ust. § 11 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov na účely propagácie, marketingu, štatistiky a kontaktovania za účelom ponuky tovarov a služieb, resp. na akýkoľvek iný účel súvisiaci s podnikateľskou a/alebo inou činnosťou vykonávanou spoločnosťou MSC – SUZUKI Slovensko, o.z..

VAŠE PRÁVA
Spoločnosť MSC – SUZUKI Slovensko, o.z. Vám garantuje dodržiavanie všetkých povinností, ktoré jej vyplývajú zo Zákona o ochrane osobných údajov, ako aj bezproblémovú realizáciu všetkých práv Vám priznaných týmto zákonom, a to najmä práva na opravu nesprávnych osobných údajov, práva na zablokovanie Vašich osobných údajov alebo práva na ich vymazanie. Prostredníctvom poštového alebo e-mailového oznámenia (pozri adresu vyššie) môžete taktiež kedykoľvek namietnuť voči akémukoľvek ďalšiemu využívaniu Vašich osobných údajov resp. údajov uložených v súvislosti s Vašou identitou resp. odvolať svoj súhlas poskytnutý ohľadne využívania osobných údajov. V prípade žiadosti o zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov prosím uveďte dostatočné množstvo údajov na identifikáciou Vašej osoby (napr. meno, používateľské meno, e-mailovú adresu).